Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) flagaangli flagapolski


Sekcja Nauk o Człowieku
(Sekcja Biologii Człowieka)
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
ZAPROSZENIE


'Tydzień Mózgu w Szczecinie 2020'

'Brain Awareness Week in Szczecin 2020'

Przecław, Police i Szczecin
5-22 marca 2020

Spotkanie inaugurujące 'Tydzień Mózgu w Szczecinie 2020' odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbaskowie - filia w Przecławiu (Przecław 27, powiat policki, tel. 91 434 57 09)
w czwartek 5 marca o godz. 17.00. Zapraszamy na dwie prelekcje. Wstęp wolny.

Stymulacja ośrodkowego układu nerwowego w fizjoterapii dzieci i dorosłych
mgr Alina Wojciechowska

Anatomiczne aspekty udaru mózgu
dr n. med. Michał Skoczylas

Z powodu zagrożenia zakażeniem spowodowanym przez koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 program 'Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2020' został częściowo zmieniony. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych punktów programu udzielają organizatorzy.


Organizatorzy tegorocznej konferencji:
- Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie - filia w Przecławiu
- Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
- Urząd Miasta Szczecin
- Kuratorium Oświaty w Szczecinie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
- Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody
- Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
- The Dana Foundation w Nowym Jorku


VII Konferencja 'Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania'

The 7th Conference 'Rare diseases not only in the curriculum'


23 i 30 maja 2020 / 23 and 30 May 2020
Szczecin, Wrocław


Sesja szczecińska - 23 maja 2020
Sesja wrocławska - 30 maja 2020

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną chcielibyśmy Państwa ostrzec przed możliwością zmiany terminu konferencji.
W dniu 6 marca 2020 kolegium rektorsko-dziekańskie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podjęło decyzję o odwołaniu wszystkich marcowych konferencji. Decyzja odnośnie późniejszych wydarzeń zostanie podjęta w zależnoœci od rozwoju sytuacji.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Z góry przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

Komitet Organizacyjny VII Konferencji "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"


Cykliczna konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” odbyła się po raz pierwszy w 2014 roku w Szczecinie a od roku 2015 składa się z dwóch sesji - wrocławskiej i szczecińskiej. Ma ona charakter naukowo-dydaktyczny a jej ideą jest dyskusja o chorobach rzadkich, zarówno powszechnie znanych jak i tych, które nie są omawiane w toku studiów medycznych. Uczestniczą w niej lekarze i przedstawiciele innych profesji badający choroby rzadkie i udzielający pomocy osobom chorym oraz studenci i doktoranci zainteresowani tytułową problematyką.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu i przesłania kilku lub kilkunastozdaniowego streszczenia. Tematyka zgłaszanej pracy powinna dotyczyć chorób rzadkich lub nietypowych problemów medycznych (np. rzadkich odmian częstych chorób). Akceptowany jest charakter poglądowy lub przeglądowy prac – ze względu na badany problem lub historię badań nad nim (streszczenie i wystąpienie mogą przedstawiać wyniki wczeœniej opublikowanych prac własnych). Praca może posiadać formę studium przypadku lub doniesienia wstępnego (komunikatu z własnych badań oryginalnych). Struktura streszczenia jest zależna od charakteru utworu (jak wyżej). Od autorów prac oryginalnych wymagane jest podanie wstępu, celu i metod badania, wyników i wniosków. Niezależnie od charakteru pracy możliwe jest cytowanie źródeł (maks. pięciu). Formularz zgłoszenia streszczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, http://www.hbpl.ptpk.org/ (http://www.hbpl.ptpk.org/data/formularz_zgloszenia_streszczenia_wzor.docx) – prosimy o przesyłanie abstraktów w ww. formularzu w formacie Word oraz po zeskanowaniu (podpisy odręczne) w terminie do 30 marca 2020 roku. Ocena pracy w postaci recenzji opiera się na treści zgłoszonego streszczenia i jest podana do wiadomości autora lub opiekuna pracy przed konferencją.

Na rok 2020 zaplanowane są dwie sesje: 23 maja w Szczecinie i 30 maja we Wrocławiu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia są dokumentowane w postaci książki streszczeń dostępnej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, http://ptpk.org/konferencje.html. Opisy wczeœniejszych edycji konferencji oraz dane kontaktowe są dostępne w zakładce "Konferencje" ww. strony internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w poniższym formularzu w formacie Word oraz po zeskanowaniu (podpisy odręczne) w terminie do 30 marca 2020 roku

  Formularz zgłoszenia


Kontakt / contact: dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes [at] e-post.pl

The 4th International Conference 'Human ecology'

IV Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”


4-5 czerwca 2020 / 4-5 June 2020 Sandomierz - Tarnobrzeg

(opis konferencji w języku angielskim na stronie internetowej http://www.hbpl.ptpk.org/indexang.html)
(a description of the conference in English on http://www.hbpl.ptpk.org/indexang.html)

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) i komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 roku informujemy, że IV Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka" w Tarnobrzegu i Sandomierzu zaplanowana na 4 i 5 czerwca 2020 roku odbędzie się w późniejszym terminie. Termin będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej. Kolejne komunikaty będą podawane na niniejszej stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika http://www.hbpl.ptpk.org/.

Komitet Organizacyjny konferencji


Tematyka konferencji będzie dotyczyła ekologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów badawczych:
1. Antropocenozy ekosystemów świata, kultura w środowisku przyrodniczym, rozwój społeczno-gospodarczy
2. Zdrowie człowieka, styl życia, psychologia zdrowia i komunikacja międzyludzka
3. Choroby uwarunkowane środowiskowo
4. Metody statystyczne w badaniach populacji ludzkiej i środowiska życia człowieka
5. Historia i dydaktyka ekologii człowieka.

Wymagane poniższe dokumenty wraz z własnoręcznymi podpisami (po zeskanowaniu) należy przesłać w terminach podanych w poniższym komunikacie. Dodatkowo kartę zgłoszenia uczestnictwa i plik z abstraktem prosimy przesyłać w formacie Word.

  Klauzula informacyjna konferencji


  Komunikat


  Abstrakt (formularz)


  Karta zgłoszenia_uczestnictwa.doc

Sandomierz i Tarnobrzeg to historyczne ośrodki kultury z wieloma atrakcjami turystycznymi:

http://www.sandomierz.pl/
http://www.tarnobrzeg.pl/dla-turysty/
https://www.polskieszlaki.pl/sandomierz.html
https://www.polskieszlaki.pl/tarnobrzeg.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnobrzeg

W okolicach Sandomierza i Tarnobrzega warto zwiedzić między innymi: Baranów Sandomierski, Ujazd (ruiny pałacu Krzyżtopór), Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Zawichost, Stalową Wolę, Mielec oraz Góry Pieprzowe, Świętokrzyski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy:

http://www.baranowsandomierski.pl/turystyka/
https://www.baranow.com.pl/strona-glowna.html
https://www.krzyztopor.org.pl/zamek/index.php?lang=pl
http://www.umopatow.pl/
https://www.polskieszlaki.pl/ostrowiec-swietokrzyski.html
http://www.cmielow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=10&strona=1&sub=8
https://www.polskieszlaki.pl/zywe-muzeum-porcelany-w-cmielowie.htm
http://www.zawichost.pl/art,110,charakterystyka-gminy.html
https://www.stalowawola.pl/nasze-miasto/o-miescie/
http://www.mielec.pl/mielec/historia/
http://www.przewodnicy.sandomierz.pl/gory-pieprzowe-w-sandomierzu
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/
http://www2.poleskipn.pl
http://roztoczanskipn.pl/pl/

Opisy wcześniejszych edycji konferencji
Łódź 2014, Szczecin 2016 i Lublin 2018 są zamieszczone w zakładce http://ptpk.org/konferencje.html. Strona internetowa II Międzynarodowej Konferencji "Ekologia człowieka" w Szczecinie (w roku 2016) - jest dostępna pod adresem http://ekoczlowiek.zut.edu.pl/Przykładowe polskie publikacje z zakresu ekologii człowieka i jej historii oraz dydaktyki, metodologii ekologii, ekologii medycznej i nauk pokrewnych:

- Wolański N. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

- Mroczkowski E. Naturalne mechanizmy obronne dróg oddechowych w klinice otolaryngologicznej. Przegląd Lekarski 1990;47(4):406-11.

- Uchmański J. Klasyczna ekologia matematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

- Norska-Borówka I., Bursa J., Kasznia-Kocot J. Wpływ zdegradowanego środowiska na zdrowotność dzieci śląskich. Katowice: Fundacja Ekologiczna "Silesia", 1992.

- Norska-Borówka I., Bursa J., Kempa M., Lukas W. Jak uniknąć skażenia ołowiem. Katowice: Fundacja Ekologiczna "Silesia", 1996.

- Makowska M. Rola agroturystyki w propagowaniu większego spożycia owoców i warzyw. [W:] Zrównoważony rozwój turystyki przyjazny środowisku. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, 2004. s. 33-37.

- Wolański N. Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

- Skoczylas M.M., Walat A., Kordek A., Łoniewska B., Rudnicki J., Maleszka R., Torbé A. Congenital candidiasis as a subject of research in medicine and human ecology. Annals of Parasitology 2014;60(3):179–189. {Dostępny w: https://www.annlas-parasitology.eu/go.live.php/PL-H144/2014-vol-60-3.html}.

- Kara M. (red.). Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016.

- Skórska E. (red.). Ekologia człowieka. Numer tematyczny czasopisma "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych" 2016;4(65):1-667. {Dostępny w: https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/issue/view/100}.

- Chmielewski J., Pawlas N., Szpringer M. (red.). Środowiskowe i zawodowe zagrożenia zdrowia – wiedza i praktyka. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016.

- Żeber-Dzikowska I., Morka D. (red.). Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza: wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018.

- Chwil M., Skoczylas M.M. (red.). Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2019. {Dostępny w: https://wydawnictwo.up.lublin.pl/files/wydawnictwo/2019/ksiazki/e_ksiazka/wspolczesne_badania....pdf}.

- Skoczylas M. Rozwój biologiczny człowieka – determinacja rozwojowa oraz modyfikujący wpływ środowiska. Konstytucja organizmu w stanie zdrowia oraz zmiany chorobowe w świetle diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju. [W:] Pawlukowska W., Rotter I. (red.): Wybrane problemy zdrowotne małego dziecka oraz zaburzenia karmienia u niemowląt i dzieci – ujęcie interdyscyplinarne. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2019, s. 11-35.
ZARZĄD SEKCJI

THE BOARD OF THE SECTIONPrzewodnicząca
prof. dr hab. Anna Lubkowska, e-mail: annalubkowska@gmail.com

Wiceprzewodnicząca
dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, e-mail: monika.rajkowska@zut.edu.pl

Sekretarz
dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes@e-post.pl


Sekcja Nauk o Człowieku działa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika    http://www.ptpk.org/wladze.html

Główna strona internetowa Towarzystwa    http://www.ptpk.org/ZARZĄD SEKCJI (2014-2016)

Przewodnicząca: dr hab. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Monika Rajkowska
Sekretarz: dr n. med. Michał SkoczylasZARZĄD SEKCJI (2011-2013)

Przewodnicząca: dr hab. Anna Lubkowska
Wiceprzewodnicząca: dr inż. Monika Rajkowska
Sekretarz: lek. Michał Skoczylas


KRONIKA SEKCJI NAUK O CZŁOWIEKU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

CHRONICLE OF THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY
POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTSOd 2010 roku w ramach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika działa ogólnopolska Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka). Pomysłodawcą utworzenia interdyscyplinarnej sekcji zajmującej się problemami biologii człowieka był Michał Skoczylas. Inicjatywa powołania Sekcji została przyjęta przez Zarząd Główny Towarzystwa w Krakowie oraz zaaprobowana przez grono naukowców, nauczycieli i miłośników przyrody reprezentujących głównie ziemię szczecińską – Szczecin, Police, Maszewo, Gardno i Małkocin oraz Kraków, Warszawę, Poznań, Wrocław, Gdańsk i Skopje (Macedonia). Michał Skoczylas został pełnomocnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ds. Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołane 27 listopada 2010 roku w Krakowie zatwierdziło powstanie Sekcji Nauk o Człowieku oraz nowego Oddziału Szczecińskiego. Spotkanie założycielskie Oddziału i Sekcji odbyło się 22 marca 2011 roku w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Przewodniczącą Sekcji Nauk o Człowieku została dr n. med. Anna Lubkowska, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Biochemii, Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zakładu Fizjologii Człowieka, Katedry Fizjologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie kierownik Samodzielnej Pracowni Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zastępcą przewodniczącej została dr inż. Monika Rajkowska, adiunkt w Katedrze Toksykologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pełnienie funkcji sekretarza powierzono Michałowi Skoczylasowi, doktorantowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Głównym celem i kierunkiem działalności Sekcji Nauk o Człowieku jest ułatwianie prezentacji opinii i osiągnięć naukowych przedstawicieli różnych środowisk naukowych zajmujących się tematyką związaną z człowiekiem, jego uwarunkowaniami biologicznymi i psychospołecznymi. Zadania sekcji są realizowane poprzez organizowanie interdyscyplinarnych spotkań, odczytów naukowych i konferencji, szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz współpracę z innymi Towarzystwami. Podwójna nazwa Sekcji jest odzwierciedleniem starań by tworzyć warunki do współpracy pomiędzy naukowcami zajmującymi się różnymi dziedzinami nauk biologicznych i medycznych oraz przedstawicielami nauk humanistycznych.

[z artykułu: Lubkowska A., Skoczylas M., Początki działalności ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32]


- 27 listopada 2010 roku - zatwierdzenie nowego Oddziału Szczecińskiego oraz ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Krakowie

- 22 marca 2011 roku - spotkanie założycielskie Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 31 maja 2011 roku – pierwszy cykl prelekcji nowego Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Gimnazjum im. Jana Pawła II pt. „Zaburzenia odżywiania i wybrane choroby zależne od diety” w Maszewie (powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Dorota Kaglik, Izabela Kucińska, Paweł Czub, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- marzec, kwiecień 2012 roku – cykl lekcji biologii na temat metodologii badań w naukach przyrodniczych i medycznych w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: Michał Skoczylas („Wprowadzenie do metodologii badań naukowych w biologii i medycynie”, „Filozoficzne i praktyczne problemy w naukach przyrodniczych - od pitagorejczyków po wiek XXI”, „Badanie naukowe. Jak sformułować i sprawdzić hipotezę?”) i Ewa Siwiec („Zasady dobrej praktyki klinicznej”)

- 20 marca 2012 roku – konferencja Tydzień Immunologii Klinicznej. Organizatorzy: Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: dr hab. med. prof. PUM Jacek Rudnicki, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, dr Małgorzata Pawlikowska, dr n. med. Anna Lubkowska, mgr Ewa Siwiec, poł. Zuzanna Filinowicz, lek. Michał Skoczylas, dr n. med. Joanna Pierzak

- 1-2 maja 2012 roku - cykl zajęć dla uczestników obozu ogólnorozwojowego Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock (powiat legionowski, województwo mazowieckie). Zajęcia prowadzone przez Michała Skoczylasa pod patronatem Sekcji Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (warsztaty „Ars docendi. Uczeń w roli nauczyciela", wykład „Nadnercza w fizjologicznym i patologicznym przebiegu rozwoju osobniczego człowieka. Choroby nadnerczy u kobiety ciężarnej, płodu i noworodka", wykład „O rozumowaniu w nauce")

- 11 września 2012 roku - cykl prelekcji pt. „Hormony związane z odżywianiem” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Jan Brancewicz, Piotr Bucichowski, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- 11 września 2012 roku - prelekcje pt. „Pięć przykładów chorób, których można uniknąć stosując prawidłową dietę” i „Choroby zależne od diety” w Gardnie (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Zespół Szkół w Gardnie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec, Piotr Bucichowski

- 15 stycznia 2013 roku – spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku i Oddziału Szczecińskiego PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 11-25 marca 2013 roku – konferencja „Tydzień Mózgu w Szczecinie” (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin') pod patronatem The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) i Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr Liesbeth Siderius, dr n. med. Jolanta Wierzba, mgr Wioletta Pawlukowska, mgr Ewa Siwiec, lek. Michał Patalan, mgr Marek Boberski, lek. Michał Skoczylas, prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr n. med. Marcin Sawicki, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, Wiktoria Kugler, Agnieszka Mielczarek, Jagoda Marciniak, Weronika Ławniczak, Magda Czapka, Marta Korsak, Jagoda Marciniak, Weronika Chwałko, Adrianna Dobroszewska, Jan Brancewicz, Natalia Świerczyńska, Kaja Lewandowska, Kamil Brodowski, Joanna Warchoł, Michał Nawrot, Jerzy Brzozowski, Mateusz Jeżewski, Jakub Czerski, Mateusz Sochanowski, Piotr Sowiński, Agnieszka Nadkańska, Mariola Wójcik, Joanna Skórzewska, Aleksandra Jasik, Daniel Żelazo, Sara Kurkowska, Małgorzata Pośpiech, Zuzanna Malkowska, Paulina Omelańska, Aleksandra Szygenda. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

- 22 marca 2013 roku - spotkanie obok pomnika Prof. Jana Czekanowskiego na pl. gen. Władysława Andersa w Szczecinie

- 17 kwietnia 2013 roku - lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec

- 25 maja 2013 roku – dyskusja na temat „Choroby rzadkie w ekologii człowieka” w Klubie Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w Warszawie. Organizatorzy: Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 30 maja - 1 czerwca 2013 roku – uczestnictwo Michała Skoczylasa w II Bałtyckim Kongresie Pediatrycznym i XX Estońskim Kongresie Pediatrycznym (2nd Baltic Paediatric Congress. 20th Estonian Paediatric Congress) w Parnu (Estonia). Prezentacja plakatu: Michał Skoczylas, Jacek Rudnicki: Education on rare diseases in universities, professional scientific societies and patient organizations. W pracy uwzględniono m.in. działalność edukacyjną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w zakresie chorób rzadkich

- 12 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (województwo wielkopolskie). Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – prelekcja „Prace Profesora Leona Konrada Glińskiego” w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach (województwo łódzkie, powiat piotrkowski). Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach, Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – posadzenie dwóch drzew pamiątkowych – brzozy Leona Konrada Glińskiego (brzoza pożyteczna, Betula utilis) i lipy Mikołaja Kopernika (lipa szerokolistna, Tilia platyphyllos L.) – przez Katarzynę Chycką, Patrycję Szymczyk, Patrycję Sochańską, Dominikę Turską, Adriana Orlika i Bartłomieja Skrobka, Uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach (województwo łódzkie, powiat piotrkowski)

- 13 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie (województwo łódzkie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (województwo małopolskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – odczyt pt. „Zagadnienia środowiskowe w nauczaniu medycyny na przestrzeni dziejów” w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorzy: Oddział Krakowski i Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: Michał Skoczylas

- 27 sierpnia 2013 roku - uczestnictwo Ewy Siwiec w konferencji metodycznej dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w r. szk. 2013/2014 pt. "Efektywne nauczanie - skuteczne uczenie się" w Szczecinie organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i prezentacja informacji nt. działalności Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegentka: Ewa Siwiec

- 24 października 2013 roku - spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku i Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Wybór nowego Zarządu Sekcji oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodniczącą Sekcji Nauk o Człowieku jest dr hab. Anna Lubkowska. Wiceprzewodniczącą Sekcji - dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec. Funkcję sekretarza pełni lek. Michał Skoczylas

- 24 października 2013 roku - przedstawienie przez Pana Profesora Zygmunta Sagana historii Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i wykład Pana Doktora Jacka Łapotta pt. "Jan Czekanowski - afrykanista", podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego i spotkania Sekcji Nauk o Człowieku

- 26 listopada 2013 roku - Sympozjum pt. „Naczyniaki niemowlęce” w Klinice Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorzy: Klinika Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Grupa Robocza ds. Chorób Rzadkich Europejskiej Akademii Pediatrii (European Academy of Paediatrics, Rare Diseases Working Group), Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin i Sekcja Biologii Człowieka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Prof. dr Arnold P. Oranje, Dr Sherief R. Janmohamed, lek. Lidia Babiak-Choroszczak, Prof. dr hab. Elżbieta Gawrych, stud. Paulina Kaźmierczak, stud. Anna Walat, lek. Michał Skoczylas

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Badania małych populacji chorych na przykładzie zespołu Alströma, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz patronatem naukowym organizacji Alström Syndrom International (Stany Zjednoczone). Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 11-13 marca 2014 roku - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2014 (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin'). Organizatorzy: The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej PUM, Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: mgr Ewa Siwiec, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr Wioletta Pawlukowska, dr hab. Anna Lubkowska, mgr Alina Wojciechowska, dr Łukasz Wieteska, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Anna Żuk, mgr Marek Boberski, Anna Walat, Agnieszka Serafin, Klaudia Bartoszewicz, Maja Czerwińska, Joanna Hołowko, Ajleeta Sangtani, Marc Strinitz. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-Myśliwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23 {artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra} oraz Skoczylas M., Siwiec E., Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekonferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014;3:91-92 {artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

- 12 maja 2014 roku - konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie pod patronatem Pani Prof. dr hab. n. med. Marty Wawrzynowicz-Syczewskiej prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej STN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Patologii Noworodka PUM, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Piotr Karliński, Marzena Morkowska, Teresa Matulka, Anna Pruszyńska, Justyna Śleszycka, Agnieszka Święcicka, Anna Górecka, Daniel Dominik, Justyna Oziom, Klaudia Bartoszewicz, Anna Doraczyńska-Kowalik, Aleksandra Jakubiak, Alina Wojciechowska, Anna Walat, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Anna Żuk, Agata Jabłońska, Rói Knudsen, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Michał Skoczylas. STRESZCZENIA: Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5

- 15 maja 2014 roku - konferencja "Choroby rzadkie – problemy diagnostyczne" we Wrocławiu. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Aleksandra Jakubiak, Anna Doraczyńska-Kowalik, Agnieszka Świecicka, Anna Górecka, Daniel Dominik, Justyna Oziom, Michał Błoch, Marta Półtoranos, Michał Skoczylas

- 17 maja 2014 roku - konferencja "Ekologia człowieka" w Łodzi pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy: Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: prof. Joanna Błaszkowska, prof. dr hab. Bożena Bukowska, dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ, dr inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr n. hum. Anna Maria Lasek, Jakub Nowicki, Aleksandra Jagłowska, Aleksandra Kwapiszewska, Monika Lasak, Paweł Rachubiński, Joanna Woźniak, Jakub Stefanowicz, Michał Oszczygieł, Adam Boroński, lek. Michał Skoczylas. STRESZCZENIA: Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-678-9

- 10-20 marca 2015 roku - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015 (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2015') pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Prof. dr hab. n. zdr. Beaty Karakiewicz, Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT, Pana Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie mgra Jarosława Dudy i The Dana Foundation w Nowym Jorku. Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA (Oddział Szczecin), Liga Ochrony Przyrody (Okręg w Szczecinie), Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, XII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół w Gardnie. Prelegenci: dr hab. inż. Joanna Sadowska, dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, dr inż. Kamila Mocek, mgr Alina Wojciechowska, mgr Krzysztof Nesterowicz, mgr inż. Adrian Augustyniak, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Nadia Marquette de Sousa, Klaudia Bartoszewicz, mgr Anna Tokarzewska, mgr Iwona Ślązak, mgr Anna Kramek-Szubert, dr hab. prof. US Maciej Witek, dr n. zdr. Magdalena Gębska, mgr Anna Karakiewicz, Justyna Skorodyńska, Patryk Buraczyński, Adrian Przybysz, lek. Michał Skoczylas.

- 26-30 maja 2015 roku - II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” Szczecin - Wrocław. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej STN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Patologii Noworodka PUM, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim PTPK. Prelegenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr hab. n. med. Maria Giżewska, prof. PUM, prof. dr hab. med. Alina T. Midro, dr hab. n. zdr. prof. PUM Anna Lubkowska, mgr Stéphanie Van Droogenbroeck, Paulina Kaźmierczak, Arletta Kozłowska, lek. Michał Skoczylas, dr hab. med. Elżbieta Petriczko, Klaudia Bartoszewicz, Ewa Mikołajczak, dr hab. med. prof. PUM Agnieszka Kordek, Tomasz Machałowski, Pal Odegaard, dr n. med. Marcin Sawicki, Heidi E. Stai, Małgorzata Kulig, Magda Zwolińska, Agnieszka Wełnicka, Magdalena Miller-Brzezińska, dr n. med. Ryszard Ślęzak, lek. Anna Doraczyńska-Kowalik, lek. Aleksandra Jakubiak, Łukasz Gojny, Michał Kozakiewicz, Dorota Tkacz, Agnieszka Święcicka, Jacek Majewski, Anna Pers, Justyna Pająk.

- 10-15 marca 2016 - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2016 (The Conference Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2016'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody

- 14 i 16 maja 2016 roku - III Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Wrocław – Szczecin. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dla studentów programu polskojęzycznego), Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dla studentów programu anglojęzycznego), Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pediatrii Metabolicznej przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Studenckie Koło Naukowe Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki PUM, Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Studenckie Koło Naukowe Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego przy Katedrze Pulmonologii i Infekcjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Pulmonologii i Infekcjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

- 9-10 czerwca 2016 roku - II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka" w Szczecinie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ptpk.org/konferencje.html

- 20 września 2016 roku - prelekcje pt. "Budowa i funkcje mózgowia człowieka", "Niedoczynność i guzy przysadki mózgowej" i "Prace Profesora Leona Konrada Glińskiego" w Skale (powiat krakowski, województwo małopolskie). Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 21 października 2016 roku - prelekcja pt. "Jak przyroda wzmacnia nasze zdrowie i pomaga leczyć z chorób" w Policach. Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 18 listopada 2016 roku - odczyt pt. "Charakterystyka roślin leczniczych i leków ziołowych w brytyjskim, duńskim i polskim czasopiśmiennictwie medycznym na kilku przykładach z wieków XVIII, XIX, XX i XXI" w Lublinie. Organizatorzy: Oddział Lubelski i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 22 listopada 2016 roku - spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Nauk o Człowieku i Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła VI nr 1 w Szczecinie. Wybór nowego Zarządu Sekcji oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodniczącą Sekcji Nauk o Człowieku jest dr hab. Anna Lubkowska. Wiceprzewodniczącą - dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec. Funkcję sekretarza pełni dr n. med. Michał Skoczylas. Wyniki wyborów władz Oddziału Szczecińskiego na stronie internetowej http://www.szczecin.ptpk.org/

- 11-19 marca 2017 - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2017" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2017'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody, Pyrzycki Dom Kultury w Pyrzycach, Fundacja Udaru Mózgu w Łodzi, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Stargardzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. Prelegenci: dr Michał Skoczylas, mgr Adam Siger, mgr Agata Wróblewska, dr hab. Małgorzata Puc, prof. US, dr Ewa Siwiec, Łucja Jackowska, Hubert Sucha, Adrian Przybysz, Julia Bielińska, Emilia Zając. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Óczniak - nowinki z Jedynki" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr 11(2)/2017). Spacer ze zwiedzaniem średniowiecznych zabytków Pyrzyc z przewodnikami Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Stargardzie i Panem Prof. Edwardem Rymarem

- 5 i 24 kwietnia 2017 - IV Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Wrocław - Szczecin. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ptpk.org/konferencje.html

- 10-16 marca 2018 - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2018" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2018'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody, Doberski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna w Dobrej, Parafia rzymskokatolicka p.w. świętej Klary w Dobrej, Galerii Rzeźby Piotra Pazdana w Dobrej, Urząd Miejski w Dobrej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Stargardzie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach. Prelegenci: dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec, mgr Alina Wojciechowska, mgr inż. Małgorzata Majewska, dr Michał Skoczylas, dr hab. inż. Joanna Sadowska prof. nadzw. ZUT, mgr Katarzyna Adamowicz, dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska, Emilia Zając, Julia Bielińska. Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Óczniak - nowinki z Jedynki" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr 14(3)/2018). Wystawa książek o tematyce zdrowotnej w Bibliotece Publicznej w Dobrej. Koncert muzyki organowej Klaudii Witkowskiej, podopiecznej ks. kan. Marka Prusiewicza, w kościele p.w. świętej Klary w Dobrej. Spacer po centrum Dobrej koło Nowogardu prowadzony przez członków Doberskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przewodników Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Stargardzie. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

- 14 i 19 maja 2018 - V Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Szczecin - Wrocław. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ptpk.org/konferencje.html

- 18 czerwca 2018 - lekcja pt. "Metodologia nauk przyrodniczych i medycznych w interdycyplinarnym ujęciu diachronicznym" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach (województwo lubelskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 19-20 czerwca 2018 - III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” w Lublinie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ptpk.org/konferencje.html

- 13 lipca 2018 - uczestnictwo Michała Skoczylasa w konferencji „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” w Skotnikach (powiat piotrkowski) przez przygotowanie wystąpienia pt. „Medycy i filozofowie nauki związani z Przedborzem, Tomaszowem Mazowieckim, Opocznem, Piotrkowem Trybunalskim i Gorzkowicami wspomniani po dwustu, stu pięćdziesięciu, stu i pięćdziesięciu latach od wydarzeń z ich biografii”. Patronat: Wójt Gminy Aleksandrów, Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie, Prezes Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Organizatorzy: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie, Urząd Gminy Aleksandrów, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 12-17 marca 2019 - konferencja "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2019" (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2018'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody. Prelegenci: dr inż. Adam Lepczyński, dr n.med. Ewa Siwiec. Konkurs Biologiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pt. „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i narządów zmysłów” w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Wydanie specjalne gazetki szkolnej "Óczniak - nowinki z Jedynki" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr 16(2)/2019)

- 11 i 18 maja 2019 - VI Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Szczecin - Wrocław. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://ptpk.org/konferencje.htmlPUBLIKACJE SEKCJI NAUK O CZŁOWIEKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

PUBLICATIONS OF THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS1) Skoczylas M. Pogodne miasta. Skwery w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Policach, Goleniowie, Gryfinie, Pyrzycach, Maszewie i Wolinie. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2010;7-8(172):12-13

2) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ślady życia i aktywności profesorów lwowskich. O początkach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2012;14:35-36

3) Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

4) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ślady życia i aktywności profesorów lwowskich cz. 2. Założyciele Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:22-30

5) Lubkowska A., Skoczylas M. Początki działalności ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32

6) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A., Siwiec E., Skoczylas M. Początki działalności nowego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:33-34

7) Skoczylas M. Parki polskich i niemieckich miast o charakterze przemysłowym. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2013;2(200):26-28

8) Siwiec E., Skoczylas M. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:306

9) Skoczylas M. Z przeglądu XIX-wiecznych publikacji członków Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na temat mózgu. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:302-305

10) Program Sympozjum „Naczyniaki niemowlęce” w Szczecinie 26 listopada 2013 roku / Program of Symposium ‘Haemangioma of infancy’ in Szczecin 26th November, 2013. Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J., Szczecin 2013. [12 s.] ISBN: 978-83-7518-627-7 (zawiera streszczenia wykładów)

11) Skoczylas M., Siderius L., Wierzba J., Sagan L., Sawicki M., Walecka A., Rudnicki J. Rzadkie choroby układu nerwowego tematem wykładów Tygodnia Mózgu w Szczecinie w 2013 roku. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:382-383

12) Skoczylas M., Ewa Siwiec E., Żdan-Andrelczyk A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A. Podsumowanie działalności oświatowej Koła Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na zakończenie Międzynarodowego Roku Statystyki. Wszechświat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:384

13) Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-Myśliwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23
{artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra}

14) Skoczylas M., Siwiec E. Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekoferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014;3:91-92
{artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

15) Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5 (zawiera streszczenia wykładów)

16) Skoczylas M. Konferencja pt. "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania" w Szczecinie. Wiadomości Lekarskie 2014:67(4):569-570

17) Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-678-9 (zawiera streszczenia wykładów)

18) Majewska M. Szkolny Dzień Mózgu. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;3:84.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

19) Majewska M., Siwiec E., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Towarzystwo z tradycjami. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;4:82.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

20) Siwiec E., Rajkowska-Myśliwiec M., Skoczylas M., Tokarzewska A., Ślązak I., Kramek-Szubert A., Mular E., Lubkowska A., Majewska M. Tajemnice neuronauki. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 2015;6:67-68.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

21) II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015. (zawiera streszczenia wystąpień)

22) Rudnicki J., Skoczylas M. Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2015;2(88):19-20.

23) Skoczylas M., Rudnicki J., Ślęzak R. II Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania", Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiadomości Lekarskie 2015:68(3)2:421-422.

24) III Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Wrocław - Szczecin, 14 i 16 maja 2016 roku. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2016. (http://www.ptpk.org/konferencje.html). Książka streszczeń dostępna w: http://www.ptpk.org/graf/program_3konferencji.pdf.

25) Skórska E. (red.). Ekologia człowieka. II Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 9-10 czerwca 2016. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2016. ISBN 978-83-7663-214-8.

26) IV Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Wrocław - Szczecin, 5 i 24 kwietnia 2017 roku. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2017. (http://www.ptpk.org/konferencje.html). Książka streszczeń dostępna w: http://www.ptpk.org/graf/Ksiazeczka_streszczen_2017.pdf.

27) Gnerowicz J., Skoczylas M.M. Profesor Teofil Ciesielski - współzałożyciel Galicyjskiego Towarzystwa dla Ogrodnictwa i Pszczelnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie. Wszechświat 2017;118(10-12):311-320.

28) V Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin - Wrocław, 14 i 19 maja 2018 roku. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2018. (http://www.ptpk.org/konferencje.html). Książka streszczeń dostępna w: http://www.ptpk.org/graf/Ksiazeczka_streszczen_2018.pdf.

29) III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”. The 3rd International Conference 'Human ecology'. Lublin, 19-20.06.2018. Poland. III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”. The 3rd International Conference 'Human ecology'. Lublin, 19-20.06.2018. Poland. e-ISBN 978-83-947372-2-1. Odpowiedzialni za redakcję książki abstraktów / Persons responsible for editing the book of abstracts: dr hab. Mirosława Chwil (Lublin), dr Zbigniew Czarnecki (Lublin), dr hab. Katarzyna Dzida (Lublin), dr hab. Anna Kasprzyk (Lublin), dr Ewa Siwiec (Szczecin), dr Michał Marian Skoczylas (Szczecin).

30) VI Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin - Wrocław, 11 i 18 maja 2019 roku. Kraków: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2019. (http://www.ptpk.org/konferencje.html). Książka streszczeń dostępna w: http://www.ptpk.org/graf/Ksiazeczka_streszczen_2019.pdf.

31) Chwil M., Skoczylas M.M. (red.). Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019. ISBN 978-83-7259-310-8 on-line. DOI: 10.24326/mon.2019.2.SEKCJA NAUK O CZŁOWIEKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA W MEDIACH

THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS IN THE MEDIA1) Artykuł o "Tygodniu Mózgu w Szczecinie" w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2013, s. 17)

2) Komunikat w Radio Szczecin: Ostapowicz E., Mózg a jego płeć. Są takie same? Wyjaśnią naukowcy [dostęp: 15 marca 2013]. Dostępny w Internecie: http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=97197

3) Relacja ze Szkolnego Dnia Mózgu w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") pt. "Pamiętaj o mózgu", w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2015), dostępna w Internecie: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Pamietaj-o-mozgu

4) Relacja z sesji w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") w programie "Teletydzień", TV Police, 20 marca 2015 roku, dostępna w Internecie: http://www.tvpolice.pl/index.php/teletydzien